Een scherp oog voor efficiency
Hollandia Assuradeuren

Privacy Statement

Privacy Statement

Wij vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens van de klanten en bezoekers van deze website goed beschermd zijn. Wij houden ons dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd worden.

Welke informatie verzamelen wij via deze site en hoe wordt dit verwerkt?

Als u onze site bezoekt worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘Cookies’ en ‘Web Beacons’. De genoemde gegevens worden op een geaggregeerd niveau verwerkt. Dit betekent dat we de informatie niet tot een individu kunnen herleiden. We doen dit bijvoorbeeld om vast te stellen hoe onze site gebruikt wordt en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. We zullen de te verzamelen gegevens dan ook niet ter beschikking stellen aan derden.

In welke gevallen stellen wij uw (persoons)gegevens wel ter beschikking aan derden?

Wij stellen de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan onze volmachtgevers indien:

  1. dat voor het verkrijgen van een offerte noodzakelijk is;
  2. indien u een verzekering bij ons afsluit;
  3. in het geval dat dit voor het behandelen van een schade noodzakelijk is;
  4. in het geval van (een vermoeden van) fraude;
  5. in gevallen waarin de wet dit voorschrijft.

Vragen over het privacy van Hollandia Assuradeuren

Als u informatie achterlaat op onze website dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacy bepalingen. Heeft u vragen over uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van Hollandia Assuradeuren op het gebied van privacy, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@hollandiaassuradeuren.nl

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

  1. Bij het afsluiten van een verzekering, worden uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd.
  2. De afhandeling van uw aanvraag
  3. Het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten
  4. Wettelijke regelingen.
  5. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals fraudepreventie en statische analyses.

Raadpleging databank stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U heeft het recht om te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij leveren u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aan.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of niet volledig zijn, heeft u het recht ons te verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waar ze voor verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Als u een overzicht wilt of uw gegevens wilt aanpassen, kunt u contact opnemen met Hollandia Assuradeuren. Op de contactpagina treft u de contactgegevens aan.

Wijzigingen

Hollandia Assuradeuren behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, de meest actuele versie vindt u altijd op deze site.